หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริษัท แคสแมท จำกัด และ บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรุณาอ่านและ/หรือทำความเข้าใจในเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนกดปุ่ม “ยอมรับ”

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัดบริษัท แคสแมท จำกัด และ บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อาจรวมถึง ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัญชีธนาคาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ เชื้อชาติ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และ เหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น บริษัทฯ จัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้นบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านดังที่ปรากฎในหน้าเว็บสมัคร i-service ดังนี้

 • อีเมล
 • เลขบัตรประชาชน
 • วันเกิด
 • คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์มือถือ
 • บัญชี line, บัญชี Faxkbook
 • ที่อยู่

บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น

 • แจ้งการชำระเงิน
 • แจ้งขอสำเนากรมธรรม์/ พรบ.
 • แจ้งขอเอกสารชำระเงิน
 • แจ้งปัญหาไม่ได้รับกรมธรรม์
 • แจ้งขอแก้เปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ / ผู้รับผลประโยชน์
 • แจ้งต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์
 • แจ้งปัญหาอื่นๆ

ระยะเวลาในการเก็บ

โดยข้อมูลดังที่ได้เก็บรวบรวมมา บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นสมาชิก i-service ในกรณีที่ท่านต้องการให้บริษัท ลบข้อมูลหรือเรียกร้องสิทธิ์อื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน”

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานภายในบริษัทเท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ท่านแจ้งมา และในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในบริษัทเองได้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่หน่วยงานอื่นเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน
 2. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น/ พรบ.
 3. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้
 4. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 5. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 6. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม

การถอนความยินยอม ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้ https://www.tqm.co.th/ หรือทางอีเมล : dpo@tqm.co.th

การขอความยินยอมเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอทราบคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลของตนได้ และมิได้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินสิบปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในกรณีถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี บริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์หรือเป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถบริษัทฯได้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว

CS-MKIS-250564-001
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้าพเจ้าผู้สมัคร/ผู้ใช้บริการได้อ่าน และเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว และข้อตกลงยินยอมให้บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์บริษัท แคสแมท จำกัด และบริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
ตกลง